Menu

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Averis

Overeenkomst tussen gebruiker en de Avebe Group.

De website van de Avebe Group bestaat uit verschillende webpagina’s die beheerd worden door de Avebe Group.

De website van de Avebe Group wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zonder enige wijziging akkoord gaat met de hierin vermelde bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. Door gebruik te maken van de website van de Avebe Group, geeft u aan akkoord te gaan met al deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen.

Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

De Avebe Group behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen waaronder de website van de Avebe Group wordt aangeboden te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten gerelateerd aan het gebruik van de website van de Avebe Group.

Links naar websites van derden

De website van de Avebe Group kan links bevatten naar andere websites (“gelinkte websites”). Dergelijke gelinkte websites vallen niet onder het beheer van de Avebe Group en de Avebe Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte website, inclusief en zonder beperking een link weergegeven op een gelinkte website of wijzigingen of updates aan een gelinkte website. De Avebe Group is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte website. De Avebe Group biedt deze links uitsluitend aan voor uw gemak en de aanwezigheid van dergelijke links houdt niet in dat de Avebe Group dergelijke websites of een connectie met de exploitanten ervan onderschrijft.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website van de Avebe Group, garandeert u de Avebe Group dat u de website van de Avebe Group niet zult gebruiken voor enig doel dat onrechtmatig of verboden is in deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. U mag de website van de Avebe Group niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting wordt veroorzaakt aan de website van de Avebe Group of het gebruik en genot van de website van de Avebe Group door een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of worden aangeboden via de websites van de Avebe Group.

Gebruik van communicatieservices

De website van de Avebe Group bevat mogelijk bulletin boards, chatruimtes, nieuwsgroepen, platforms, communities, persoonlijke webpagina’s, agenda’s en/of andere bericht- of communicatiemogelijkheden die u in staat stellen te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (gezamenlijk, communicatieservices”). U gaat ermee akkoord de communicatieservices uitsluitend te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materialen die geschikt zijn voor en betrekking hebben op de betreffende communicatieservice. Bij wijze van voorbeeld, maar niet bedoeld als beperking, stemt u er bij het gebruik van een communicatieservice mee in dat u:

 • De juridische rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen niet zult belasteren, misbruiken, bestoken, stalken, bedreigen of het anderszins schenden.
 • Ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, onzedelijke, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of gegevens niet zult publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden.
 • Geen bestanden zult uploaden die software of ander materiaal bevatten die beschermd zijn door wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten (of door rechten betreffende de privacy en publiciteit), behalve indien u de rechten daartoe in eigendom hebt of beheert of alle benodigde toestemmingen daarvoor hebt ontvangen.
 • Geen bestanden zult uploaden die virussen bevatten of die beschadigd zijn en geen andere gelijksoortige software of programma’s zult uploaden die computers van derden kunnen beschadigen of de werking daarvan kunnen belemmeren.
 • Niet zult adverteren met en geen aanbiedingen zult doen betreffende de verkoop of koop van goederen of diensten met een zakelijk oogmerk, behalve indien de betreffende communicatieservice dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Geen onderzoeken, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven zult uitvoeren of doorsturen.
 • Geen bestanden zult downloaden die door een andere gebruiker van een communicatieservice zijn geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou kunnen weten, dat een wettelijke distributie van dergelijke bestanden op deze wijze niet is toegestaan.
 • Geen auteursaanduidingen, juridische of andere kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels betreffende de herkomst of bron van software of andere materialen in een geüpload bestand zult vervalsen of verwijderen.
 • Andere gebruikers niet zult beperken of hinderen bij het gebruik van en plezier met de communicatieservices.
 • Geen gedragscode of andere richtlijnen zult schenden die mogelijk van toepassing zijn op een bepaalde communicatieservice.
 • Geen gegevens van anderen, waaronder e-mailadressen, zult vergaren of anderszins verzamelen zonder hun toestemming.
 • Geen inbreuk zult maken op toepasselijke wet- of regelgevingen.

De Avebe Group is niet verplicht de communicatieservices te monitoren. De Avebe Group behoudt zich echter het recht voor materialen die naar een communicatieservice zijn verzonden, te beoordelen en materialen geheel naar eigen goeddunken te verwijderen. De Avebe Group behoudt zich het recht voor om uw toegang tot enige of alle communicatieservices op enig moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om ongeacht welke reden, te beëindigen.

De Avebe Group behoudt zich te allen tijde het recht voor informatie openbaar te maken indien dat nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, wet- en regelgevingen, gerechtelijke procedures of verzoeken van de overheid, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken te bewerken, te verwijderen of plaatsing ervan te weigeren.

Wees altijd terughoudend bij het in een communicatieservice verstrekken van gegevens over uzelf of uw kinderen. De Avebe Group heeft geen controle over en onderschrijft in een communicatieservice aangetroffen inhoud, berichten of informatie niet. Om deze reden wijst de Avebe Group uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de communicatieservices en eventuele handelingen die het gevolg zijn van uw deelname aan een communicatieservice. Managers en hosts zijn geen gemachtigde woordvoerders van de Avebe Group en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van de Avebe Group.

Voor het gebruik, de reproductie en/of de verspreiding van naar communicatieservices geüploade materialen kunnen gepubliceerde beperkingen gelden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen aangeboden aan de Avebe Group of geplaatst op een website van de Avebe Group

De Avebe Group claimt niet het eigendom te bezitten van de materialen die u aan de Avebe Group verstrekt (waaronder feedback en suggesties) of die u plaatst, uploadt, invoert of indient bij een website van de Avebe Group of daaraan gerelateerde services (gezamenlijk “inzendingen”). Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw inzending verleent u de Avebe Group, haar partnerondernemingen en benodigde sublicentiehouders toestemming uw inzending te gebruiken in verband met hun internetactiviteiten, inclusief en zonder beperking, het recht tot: het kopiëren, distribueren, overdragen, publiceren, in het openbaar vertonen, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw vormgeven van uw inzending; en uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Met betrekking tot het hierin vermelde gebruik van uw inzending wordt geen financiële compensatie geboden. De Avebe Group is niet verplicht door u aangeboden inzendingen te publiceren of te gebruiken en mag inzendingen op ieder moment en naar eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw inzending, garandeert en verklaart u dat u uw inzending zoals omschreven in deze sectie in eigendom hebt of anderszins beheert, inclusief en zonder beperking alle rechten die u nodig hebt voor het verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of indienen van de inzendingen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en services opgenomen in of beschikbaar via de website van de Avebe Group kunnen onnauwkeurigheden of schrijffouten bevatten. Van tijd tot tijd worden er wijzigingen aangebracht in de hierin vermelde informatie. De Avebe Group en/of haar leveranciers kunnen op ieder moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de website van de Avebe Group. Advies dat wordt verkregen via de website van de Avebe Group mag niet als basis dienen voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u moet een professional raadplegen voor specifiek op uw situatie toegesneden advies.

De Avebe Group en/of haar leveranciers bieden geen enkele garantie met betrekking tot geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, services en aanverwante grafische weergaven op de website van de Avebe Group voor welk doel dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden dergelijke informatie, software, producten, services en aanverwante grafische weergaven aangeboden ‘as is’, zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. De Avebe Group en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot deze informatie, software, producten, services en aanverwante grafisch weergaven inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken en niet-schendingen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, is de Avebe Group en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale, gevolgschade of enigerlei andere schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winsten die voortkomen of op enigerlei wijze in verband staan met het gebruik of prestaties van de website van de Avebe Group, met vertraging of onmogelijkheid om de website van de Avebe Group of gerelateerde services te gebruiken, met het aanbieden of het nalaten van het aanbieden van services, of met enige informatie, software, producten, services en aanverwante grafisch weergaven verkregen via de website van de Avebe Group of anderszins voortvloeiende uit het gebruik van de website van de Avebe Group, op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, wettelijke aansprakelijkheid of anderszins ,zelfde indien de Avebe Group of een van haar leveranciers geadviseerd is over de mogelijkheid van dergelijke schade. Aangezien in sommige staten/jurisdicties het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing op u. Indien u ontevreden bent over een gedeelte van de website van de Avebe Group of met een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden, dan bestaat uw enige en exculieve oplossing eruit het gebruik van de website van de Avebe te stoppen.

Servicecontact: info@avebe.com

Beëindiging/beperking toegang

De Avebe Group behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website en de aanverwante services, of een gedeelte daarvan op enig moment, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken te beëindigen.

Algemeen

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat Washington in de Verenigde Staten en u stemt er hierbij mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de website van de Avebe Group vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken in San Mateo County van de staat Californië in de Verenigde Staten. Gebruik van de website van de Avebe Group is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle bepalingen van deze voorwaarden nakomen, inclusief en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de website van de Avebe Group geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en de Avebe Group. Op de nakoming van deze overeenkomst door de Avebe Group zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing en geen van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van de Avebe Group om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de website van de Avebe Group of informatie die is verstrekt aan of verzameld door de Avebe Group met betrekking tot dat gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst overeenkomstig de geldende wetten ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, inclusief, maar niet beperkt tot de hiervoor genoemde garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid, zal de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige, uitvoerbare bepaling die de bedoeling van de originele bepaling zo dicht mogelijk nadert en zullen alle overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Tenzij in deze overeenkomst anders bepaald, is deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en de Avebe Group met betrekking tot de website van de Avebe Group en vervangt deze overeenkomst alle eerdere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, zowel elektronische, mondelinge en schriftelijke, tussen de gebruiker en de Avebe Group met betrekking tot de website van de Avebe Group. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van enige kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in juridische of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en conform dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten worden opgesteld in het Engels.

Kennisgevingen over auteursrechten en handelsmerken

Alle inhoud van de website van de Avebe Group is auteursrechtelijk beschermd. Copyright Avebe en/of haar leveranciers 2013. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Namen van bedrijven, organisaties, producten, mensen en situaties die bij wijze van voorbeeld worden gebruikt zijn fictief. Elke overeenkomst met een bestaand(e) bedrijf, organisatie, product, persoon of situatie is onbedoeld.

Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht

Overeenkomstig titel 17, United States Code, sectie 512(c)(2), dienen kennisgevingen over mogelijke inbreuken op auteursrechten onder de Amerikaanse wet op auteursrechten te worden verzonden naar de aangewezen agent van de aanbieder van de service. Alle verzoeken die niet relevant zijn voor de volgende procedure blijven onbeantwoord. Zie Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht.